Всеукраинская Ассоциация Инвалидов Рассеянного Склероза Победим
Фрэш сок
 
 
 

Все статьи

С Т А Т У Т

Всеукраїнської громадської організації „Асоціація інвалідів розсіяного склерозу”1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація інвалідів розсіяного склерозу”, у подальшому Асоціація, є всеукраїнською громадською організацією, яка на добровільних засадах об`єднує хворих на розсіяний склероз (далі РС), медичних працівників та науковців, інших громадян для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

1.2. Асоціація є неприбутковою і немає на меті отримання прибутку.

1.3. Асоціація діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про об`єднання громадян", чинного законодавства, цього Статуту на принципах колективного самоуправління, самоврядування, добровільності, рівноправності його членів, законності і гласності.

1.4. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому законом порядку.

1.5. Асоціація за статусом є всеукраїнською громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію всієї України.

1.6. Асоціація самостійно будує взаємовідносини з органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також з міжнародними неурядовими організаціями на договірних засадах.

1.7. Асоціація для досягнення своїх статутних цілей та завдань має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, або третейському, адміністративному суді.

1.8. Асоціація має право на здійснення, володіння, користування та розпорядження своїм майном згідно зі статутними завданнями, цілями своєї діяльності та призначенням майна.

1.9. Асоціація для здійснення мети та завдань передбачених Статутом має право здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи та заснуванням підприємств у порядку, передбаченому діючим законодавством.

1.10. Асоціація має право відкривати рахунки в установах банків для зберігання коштів і здійснення операцій з ними у встановленому законом порядку.

1.11. Асоціація відповідає по своїх зобов`язаннях належними йому коштами та майном.
Члени Асоціації не несуть відповідальності по його зобов`язаннях, так як і Асоціація не несе відповідальності по зобов`язаннях членів.

1.12. Асоціація має повну назву:
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація інвалідів розсіяного склерозу”
Скорочену назву: АІРС.

1.13. Асоціація має круглу печатку із своїм найменуванням та емблемою, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.14. Асоціація самостійно будує взаємовідносини з органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами і установами, а також з міжнародними неурядовими організаціями на договірних засадах.

1.15. Асоціація не відповідає за зобов`язаннями держави, її органів та організацій, як і держава, її органи і організації не відповідають за зобов`язаннями Асоціації.

1.16. Місце знаходження центрального статутного органу Асоціації (Правління): м. Київ - 110, вул. Солом` янська,17, корпус 1.

1.17. Асоціація створюється на невизначений термін діяльності.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Мета діяльності Асоціації – сприяння у створенні сприятливих умов для соціальної реабілітації і захисту хворих на розсіяний склероз (надалі - РС), надання їм діагностичної, лікувальної і соціальної допомоги, захисту прав та законних інтересів членів Асоціації та представлення останніх на загальнодержавному рівні.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. сприяння у наданні медичної допомоги, захист прав та соціальних гарантій членів Асоціації;

2.2.2. сприяння діяльності медичних працівників та науковців в розробці та впровадженню нових технологій в галузі РС;

2.2.3. захист законних прав та інтересів членів Асоціації;

2.2.4. всебічна підтримка прогресивних ідей і наукових досягнень та їх впровадження в практичну медицину, співпраця з організаціями, установами та окремими фахівцями в галузі РС;

2.2.5. створення відповідної матеріальної бази для вирішення проблем стосовно діагностики та сприяння лікуванню членів Асоціації;

2.2.6. сприяє створенню єдиної уніфікованої системи закупівлі препаратів необхідних для лікування хворих РС, в тому числі членів Асоціації за кошти державного бюджету.

2.3. Для виконання статутних завдань Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством:

2.3.1. може укладати договори та співпрацювати з іншими громадськими організаціями, утворювати міжнародні спілки, підтримувати міжнародні контакти і зв’язки створювати науково-дослідницькі, лікувально-реабілітаційні центри та підприємства зі статусом юридичної особи.

2.3.2. сприяє своїм членам у розвитку міжнародних зв`язків у галузі лікування розсіяного склерозу;

2.3.3. залучає фінансові кошти українських та іноземних фізичних та юридичних осіб для реалізації своєї діяльності;

2.3.4. сприяє фінансуванню перспективних напрямків науково - дослідних та дослідно - конструкторських робіт, передових наукових досліджень з РС;

2.3.5. сприяє більш глибокому вивченню проблеми РС;

2.3.6. бере участь у фінансуванні досліджень по визначенню перспективних напрямків розвитку науки та техніки;

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ.

3.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним або колективним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації є громадяни України та інших держав, які досягли повноліття, визнають Статут, сприяють досягненню цілей, визначених у Статуті.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, які представлені своїми уповноваженими особами. Члени вступають і вибувають з Асоціації шляхом подачі відповідної заяви для індивідуальних членів, чи рішення колективу установи, організації, підприємства - для колективного членства про вступ чи вихід з Асоціації на розгляд Правління.

3.4. Члени Асоціації мають право:
- брати участь у діяльності Асоціації;
- отримувати допомогу від Асоціації;
- на підставі відповідної довіреності представляти інтереси Асоціації та діяти від його імені;
- обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;
- отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
- вийти з Асоціації, повідомивши про це Правління Асоціації за 15 днів до фактичного виходу.

3.5. Члени Асоціації зобов`язані:
- всебічно сприяти Асоціації в його діяльності;
- дотримуватись Статуту Асоціації;
- виконувати рішення керівних органів Асоціації.

3.6. За порушення статутних вимог член Асоціації може бути виключений з нього на підставі мотивованого рішення Правління Асоціації, з обов`язковим письмовим повідомленням цього члена.

4 СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ.

4.1. Основою Асоціації є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом, по місцю проживання хворих на РС, місцю роботи медичних працівників та науковців, інших громадян у кількості не менше ніж 3 особи.

4.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями (статутом), прийнятими вищими керівними органами та затверджені Правлінням Асоціації, та які не суперечать статуту Асоціації. Реєструються у встановленому законом порядку.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ.

5.1. Органи управління Асоціації:
- Загальні збори членів Асоціації;
- Правління Асоціації;
- Голова Асоціації;
- Ревізійна комісія.

5.2. Загальні збори є вищим керівним органом Асоціації.

5.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
- прийняття Статуту Асоціації;
- визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
- обрання Правління Асоціації та Голови Асоціації, Ревізійної комісії;
- затвердження звітів про результати діяльності Асоціації;
- реалізація права власності на майно та кошти Асоціації прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.

5.2.2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на 1 рік.

5.2.3. Крім чергових Загальних зборів можуть скликатися позачергові Зальні збори з ініціативи Правління Асоціації, або за вимогою не менше ніж 2/3 делегатів місцевих осередків Асоціації.

5.2.4. Делегати зборів уповноважених обираються від місцевих осередків за нормами й у порядку, встановленому Правлінням Асоціації. Делегатами Загальних зборів за посадами з правом вирішального голосу також є Голова та члени Правління Асоціації, з правом дорадчого голосу - члени Ревізійної комісії.

5.2.5. Загальні збори є повноважними, коли в їх роботі приймає участь не менше ніж 2/3 делегатів місцевих осередків Асоціації.

5.2.6. Рішення приймаються простою більшістю голосів, крім питань про припинення діяльності, реорганізації та ліквідації Асоціації, які приймаються лише тоді коли за ці рішення проголосувало 2/3 делегатів.

5.3. У період між Загальними зборами керівним органом Асоціації є Правління Асоціації, яке обирається Загальним Зборам у кількості не менше 3 (трьох) чоловік.

5.3.1. Головою Правління за посадою є Голова Асоціації. Правління обирає заступника Голови Правління із свого складу.

5.3.2. Правління Асоціації вирішує такі питання:
- приймає рішення про скликання Загальних зборів, визначає порядок та норми представництва на них;
- попередньо розглядає та готує необхідні документи та свій висновок з питань, які виносяться на збори;
- розглядає питання членства у Асоціації;
- затверджує зміни до Статуту Асоціації,
- затверджує Положення про місцеві осередки Асоціації та Ревізійну комісію;
- приймає рішення про реєстрацію місцевих осередків, їх створення; про заснування підприємств, госпрозрахункових установ, організацій, затверджує їх положення (статути);
- розпоряджається майном та коштами Асоціації;
- встановлює порядок визначення об`єктів та проектів фінансування Асоціації, порядок експертної оцінки й умов фінансування та інших форм підтримки у відповідності з цілями Асоціації.

5.3.3. Правління проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Правління повноважне, коли на його засіданні присутні більше половини членів.

5.3.4. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів та упорядковуються протоколом, який підписується Головою Правління.
При рівності голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Правління.

5.4. Голова Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації. Він обирається Загальними зборами строком на два роки.

5.5. Голова Асоціації:
- звітує перед Загальними зборами;
- керує всією поточною діяльністю Асоціації;
- без довіреності представляє Асоціацію перед іншими органами, організаціями та громадянами;
- видає довіреності третім особам представляти інтереси Асоціації;
- головує на засіданнях Правління Асоціації;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
- видає накази та інші акти з питань діяльності Асоціації;
- затверджує штатний розклад, приймає на роботу, встановлює порядок оплати штатних працівників Асоціації;
- відкриває рахунки в установах банку, має право підпису фінансових документів як керівна особа.

5.6. Ревізійна комісія здійснює Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості трьох чоловік строком на 2 роки.

5.6.1. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.6.2. До функції Ревізійної комісії відноситься перевірка щорічного звіту та балансу Асоціації, а також інші питання, що пов`язані з контролем фінансово-господарської діяльності Асоціації. Для цього Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.6.3. Ревізійна комісія направляє щорічні звіти про результати перевірок для затвердження Правлінню Асоціації.

5.6.4. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам членів Асоціації.

6. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ.

6.1. Для здійснення своїх цілей та завдань Асоціація має право:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
- представляти та захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об`єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади та управління;
- розповсюджувати та пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації для фахівців;
- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей Асоціації.

Асоціація також користується іншими правами, передбаченими законами України.

7. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ.

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Майно Асоціації формується за рахунок:
- добровільних грошових та матеріальних внесків членів Асоціації;
- добровільних пожертвувань українських та іноземних громадян, підприємств, державних та недержавних установ та організацій, об`єднань громадян;
- придбаних в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- придбане за рахунок власних коштів;

7.2.1. Майно Асоціації формується на інших підставах не заборонених законом за рахунок:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять Асоціації, від проведення її основної діяльності визначеної Статутом.
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7.3. З коштів, що перебувають у власності Асоціації, у встановленому порядку формуються такі фонди:
- фонд соціальних та благодійних програм;
- інші спеціальні фонди.
Порядок створення та використання фондів визначається Правлінням Асоціації

7.4. Кошти Асоціації направляються на цілі та завдання, передбачені Статутом Асоціації та на оплату праці штатних працівників.

7.5. Асоціація, створені нею підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законодавством порядку, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.

7.6. Інформація про Асоціацію, її цілі, керівні органи, дані про джерела фінансування та витрати можуть періодично доводитись до населення через засоби інформації.

7.7. Доходи та майно Асоціації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться Загальними зборами. Рішення приймаються 3/4 голосів делегатів присутніх на загальних зборах Асоціації.

8.2 Зміни і доповнення, що сталися в Статутних документах Асоціації підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законом порядку.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюються: шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 присутніх на Загальних зборах. Ліквідація здійснюється згідно з рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на Загальних зборах або рішення суду.

9.2. Для вирішення усіх питань ліквідації Асоціації Загальними зборами створюється ліквідаційна комісія. Результати роботи ліквідаційної комісії обнародуються.

9.3. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4. Асоціація вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.
   
     
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   

 


Поиск по сайту:
 

Сок
Фрэш сок
Copyright 2006 UAIRS
Главная Письмо Карта Сайта На русском языке На українській мові